Dine helserettigheter

Forsvarlig helsehjelp

Ifølge helsepersonelloven § 4 skal helsepersonell utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienten videre der dette er nødvendig og mulig.

Ettersom MRKHS er et relativt sjeldent syndrom vil blant annet internasjonale oppfatninger om gode og akseptable standarder være viktige retningslinjer for forsvarlig behandling. Internasjonale medisinske retningslinjer anbefaler å korrigere det fysiske når pasienten er moden og klar for behandling. Dilatasjonsbehandling anbefales som førstelinjebehandling for å skape en vagina. Operasjon kan gjennomføres hvis denne behandlingen ikke er vellykket, eller om pasienten ønsker operasjon som førstelinjebehandling etter rådgivning. Videre anbefales det å hjelpe pasienten til å bli fertil, å samtale om årsak, behandling og reproduktive muligheter. Psykologisk rådgivning anses som meget viktig, se Uptodate.com

Rett til informasjon

Ifølge pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2 skal pasienten ha den informasjonen som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Pasienten skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger.

Du har krav på informasjonen om behandlingsformer, planlagte undersøkelser, vurderinger om diagnose og prognose. Det skal informeres om relevante alternative fremgangsmåter, og særlige risiko forbundet med disse. Sannsynligheten for behandlingens vellykkethet og pasientens tilfredshet avhenger av at pasienten har forstått hvilke alternativet som foreligger, metodevalget og konsekvensene av metoden.

Det er i tillegg krav til hvordan informasjonen skal gis. Ifølge pasient- og brukerrettighetsloven § 3-5 skal den tilpasses mottakerens individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn. Informasjonen skal gis på en hensynsfull måte. Helsepersonellet skal så langt som mulig sikre seg at pasienten har forstått innholdet og betydningen av opplysningene.

Tilstrekkelig og tilpasset informasjon er en forutsetning for pasientens medvirkning.

Rett til medvirkning

Ifølge pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 har pasienten rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Pasienten har herunder rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon. Ifølge pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 skal barn under 18 år tas med på råd når barnets utvikling og modning og sakens art tilsier det.

Sett i lys av internasjonale og nasjonale anbefalinger er det ingen tverrfaglig konsensus om hva som er den beste behandling for å skape en vagina. Dilatasjonsbehandling anbefales som førstelinjebehandling. Operasjon kan gjennomføres hvis denne behandlingen ikke er vellykket, eller om jenten ønsker operasjon som førstelinjebehandling etter rådgivning. Valg av behandlingsform for jenter med MRKHS er et spørsmål om seksuell helse hvor selvbestemmelsesrett står sentralt. Det må derfor tilrettelegges for medvirkning etter fylte 16 år ved valg mellom ulike behandlingsmetoder for å skape en vagina.

Klage på helsehjelp

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Fylkesmannens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette. Se Fylkesmannen.no.

%d bloggere liker dette: